Romedal Almenning har i lengre tid jobbet med en større satsing for utvikling av et helt nytt boligfelt i Flågåsveberget. Området er på 730 mål, og avgrenses av Åsvangvegen og Tomtvegen. Her er landskapet nærmest skreddersydd for boligutvikling, med svakt hellende terreng og panoramautsikt ut over Stange og over til Skreiafjellene.

Området ligger sentralt til i forhold til naturlige knutepunkter, med drøye tre kilometer til Romedal sentrum, 2,8 kilometer til Åsbygda, 3,7 kilometer til Gata.

Se 360-graderbilde fra Flågåsveberget her

Stor satsing

Nå er utbyggingsprosjektet grundig gjennomarbeidet av Elverums-firmaet EnviDan Arealtek, på vegne av Romedal Almenning. Nylig ble det sendt inn til Stange kommune som innspill til kommunes nye arealplan, som politikerne skal behandle om få måneder.

Og det er en solid storsatsing lokalpolitikerne skal ta stilling til: Hele feltet er på 143 tomter, der det på flere av tomtene vil bli rom for å bygge tomanns-boliger.

“Området har en flott beliggenhet, men god utsikt mot vest, nordvest og sørvest. Det er utsikt til Hedmarken, Vangsåsen og Totenåsen. Det legges opp til en utbygging av nye boliger, i tilknytning til eksisterende boligområde. Tomtene vil få en størrelse på cirka 900 kvadratmeter. Tomtestørrelsen for tomannsboliger er noe større”, opplyses det i innspillet som Romedal Almenning har sendt til Stange kommune.

200 dekar av feltet settes av til boligformål, grøntstruktur, lekearealer og veg. De resterende 530 dekarene skal fortsatt produsere tømmer.

Sikter mot unge

Det er unge voksne i etableringsfasen som er den viktigste målgruppen for satsingen.

– Det bør bekymre politikerne at det er en generasjonskløft i boligmarkedet, sier allmenningsbestyrer Gaute Nøkleholm.

– Bankene strammer egenkapitalkravet, rentene stiger og prisene på boliger er og blir høy. Det er en giftig "cocktail", men gir samtidig en kjempemulighet for utviklingen av Stange. Offentlig tilbud og velferd bygges av skatteinntekter og derfor er unge voksne i arbeidsdyktig alder en livsviktig ressurs for alle i Stange.

Han utdyper:

– Det må produseres og skapes skattbare verdier for en sunn utvikling av kommunen. Yngre voksne er de som først og fremst skaper verdier som gir skatteinntekter. Økt eiendomsskatt og sparetiltak er motsatsen til dette og er det fremste symptomet på at vi må raskt tenke annerledes. Det er en tapstrategi for politikerne våre å overlate slike strategiske beslutninger til et byråkrati som er mest opptatt av kostnadene med hjemmesykepleie og renovasjon, sier Nøkleholm.

Han mener overbevisningen om at bebyggelse skal ligge langs Inter City-sporet gikk ut på dato med koronaepidemien, elbil-parken og energikrisen.

– Klimaavtrykket fra fortetting av eksisterende tettsteder er nå langt større enn her, hvor vi kan starte fra bunnen av. Mer nedbygging av dyrket og dyrkbar jord langs IC sporet tar seg også dårlig ut med de erfaringene vi har fått under krigen i Ukraina. Vi må ikke bli så fastlåst i gamle strategier at vi ikke evner å tilpasse oss nye og vedvarende rammebetingelser. Verden har knapt sett større endringer enn vi har vært vitne til de siste tre årene, og vi kommer aldri tilbake til 2019. Planmyndighetene og våre folkevalgte har derfor et tungt ansvar på Stanges vegne i forhold til å møte den nye virkeligheten. Og det er altså det vi prøver med dette prosjektet, sier Nøkleholm, og legger til:

– Samtidig har både Stortinget og vi en ambisjon om å utvikle grønn eksportrettet industri i Stange. Til det trenger vi nettopp mange unge og kloke hoder med flinke hender som kan sette strategien ut i livet, sier Nøkleholm.

Han utfordrer stangepolitikerne og mener dette vil være en test i forkant av høstens kommunevalg på om det er politisk-strategisk kraft nok til å løfte Stange inn i bioøkonomien.

Attraktiv beliggenhet

I innspillet til den nye arealplanen peker Romedal Almenning på flere fortrinn de mener vil friste unge til det nye boligfeltet.

“For Flågåsveberget er det aktive familier i etableringsfasen som er målgruppen. Dette er stedet for å gi barn og unge en aktiv oppvekst i naturnære områder og samtidig nødvendig nærhet til skole og andre fritidsaktiviteter. Området skal være et alternativ til boligområder med mer urbane kvaliteter”, heter det i innspillet.

Det legges opp til å bygge ut attraktive tomter med god utsikt.

“Forslaget legger til rette for en utbygging med gode bo-kvaliteter. Alle boenheter har gode uteoppholdsarealer, nærhet til natur og gode sol og utsiktsforhold. Forslaget viser store grøntområder for lek og rekreasjon for alle. Nærheten til store grøntområder er attraktive for barnefamilier, spesielt for unge i etableringsfasen som flytter fra Oslo og andre omkringliggende kommuner. Eiendommen ligger i nærhet til skogsmark, som er spesielt egnet for friluftsliv og rekreasjon. Det er kort avstand til Åsbygda med oppkjørte skiløyper, med og uten lyssetting”, beskrives det i prosjektet.

Det er planlagt å tilby boliger med ulike størrelse, slik at det kan bli et variert boligtilbud som kan appellere til ulike kjøper- og aldersgrupper.

Kortreist energi

Energitilførselen til de nye husene i feltet er planlagt tredelt: Via solceller, nærvarmeanlegg og strøm.

– Muligheten til dette har vi fordi vi ar bruk et nytt område og kan planlegge moderne løsninger fra starten. Disse mulighetene har man i mindre grad i fortettingsprosjekter, sier Nøkleholm.

“Alle boliger skal ha tilgang til solvarme fra solcelleanlegg på egne tak/vegger og dermed være delvis selvforsynte med strøm. Varme er tenkt tilført fra et flisfyrt nærvarmeanlegg. Energibehov som ikke dekkes av solceller og nærvarme kan tilføres fra lokal strømleverandør”, forklares det i prosjektbeskrivelsen.

Friluftsliv

Det vises til at det i nærområdet til Flågåsveberget er skogsbilveger for syklister og barnevogner, skiløyper, turstier, badevann, fiske- og jaktmuligheter.

“Det er et godt etablert turstinett for alle typer formål. En kan fra Flågåsveberget gå rett inn i et jaktterreng for småvilt og et stort antall fiskevann. Dette er kommunens antakelig viktigste helårs friluftsarena. Gode oppvekstmuligheter med nærhet til et godt fritids- og friluftstilbud”, er områdets kanskje viktigste fortrinn”, mener Romedal Almenning.

Matjord

Også i innspillet til arealplanen poengterer Romedal Almenning at en viktig hensikt med tomteprosjektet er å bidra til at Stange kommune skal nå sine mål og vedtatte føringer om en befolkningsvekst på 1,2 prosent og grønn næringsutvikling. Samtidig mener de matjord spares. Prosjektet beskrives som et slagkraftig alternativ til utbygging langs intercity-linja Tangen – Stange – Ottestad, som flere steder vil kreve nedbygging av matjord.

“En av hensiktene med dette supplementet til fortetting langs IC-traseen er å avverge beslag av dyrkbar jord. Krigen i Ukraina har vist sårbarheten vi lever under når det gjelder mat- og energiforsyning. Matjorden må tas vare på og energi må i størst mulig grad produseres der det er mulig. Fortetting langs IC-traseen er ikke forenlig med dette”, heter det i innspillet fra Romedal Almenning.

Bor og jobber annerledes

Allmeninga mener også koronapandemien har endret vår generelle atferd og samtidig utløst et digitalt skifte som har effektivisert arbeidslivet og redusert reisebehovet.

“Ved å sette av Flågåsveberget til fremtidig boligbebyggelse vil kommunen kunne legge til rette for vekst uten at det går ut over verdifull matjord. Transportbehovet vil kunne øke noe, men med dagens utvikling med overgang til elektriske kjøretøy, er det kun et tidsspørsmål når den private trafikken miljømessig vil konkurrere med den kollektive”.

Viktig for Stange

Allmenningsbestyrer Gaute Nøkleholm er spent på den politiske behandlingen av Romedal Almennings storsatsing, og håper det nye boligfeltet får grønt lys og innarbeides i den nye arealplanen for Stange kommune.

– Etablering av boligområdet vil være en investering i grendestrukturen, folkehelse og dermed samfunnsøkonomi på grunn av et godt bomiljø i nærhet til nærmest ubegrensede friluftsområder, sier Nøkleholm.

Han tror at boligfeltet vil trekke til seg svært viktige og etterspurte innbyggere i kommunen i årene som kommer: Unge folk med kompetanse og stå-på-vilje.

– Mange unge sliter med å komme seg inn i boligmarkedet, fordi kravet til egenkapital er høyt. I Flågåsveberget vil det bli lagt til rette for at boligbyggerne kan gjøre noe selv, slik at kostnadene til ny bolig bli lavere. Dermed vil boligprosjektet bidra til at det rekrutteres unge familier og innbyggere med viktig kompetanse til Stange. Det er noe vi virkelig trenger, om vi skal lykkes med å utvikle Stange til et kraftsenter for det grønne skiftet i næringslivet, sier Nøkleholm.